• slovak
 •          
     EKONOMICKÉ PORADENSTVO   INFOBOX

  Naša ponuka služieb v oblasti účtovníctva vyplýva z neustále sa vyvíjajúcej legislatívy v oblasti účtovných predpisov. V tejto súvislosti poskytujeme služby :

  • Kompletné vedenie účtovníctva pre malé a stredné podniky
  • Metodická pomoc pri vedení účtovníctva v konkrétnych podmienkach klienta a zostavovaní interných postupov a smerníc pre vedenie účtovnej evidencie
  • Metodická pomoc pri zostavovaní ročných účtovných závierok
  • Metodická pomoc a zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok
  • Transformácia výkazov účtovnej závierky zostavených podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov na účtovné výkazy zostavené podľa pravidiel Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovania (IAS/IFRS)
  • Vypracovávanie finančných analýz a cash-flow
  • Vypracovávanie rôznych ekonomických štúdií, due diligence podnikov

   

   

  ...