EKONOMICKÉ PORADENSTVO   INFOBOX

Naša ponuka služieb v oblasti úctovníctva vyplýva z neustále sa vyvíjajúcej legislatívy v oblasti úctovných predpisov. V tejto súvislosti poskytujeme služby :

  • Kompletné vedenie úctovníctva pre malé a stredné podniky
  • Metodická pomoc pri vedení úctovníctva v konkrétnych podmienkach klienta a zostavovaní interných postupov a smerníc pre vedenie úctovnej evidencie
  • Metodická pomoc pri zostavovaní rocných úctovných závierok
  • Metodická pomoc a zostavovanie konsolidovaných úctovných závierok
  • Transformácia výkazov úctovnej závierky zostavených podla zákona c. 431/2002 Z.z. o úctovníctve v znení neskorších predpisov na úctovné výkazy zostavené podla pravidiel Medzinárodných štandardov pre financné vykazovania (IAS/IFRS)
  • Vypracovávanie financných analýz a cash-flow
  • Vypracovávanie rôznych ekonomických štúdií, due diligence podnikov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...