AUDIT   INFOBOX

Služby auditu úctovných závierok poskytujeme v súlade so zákonom c. 423/2015 Z.z. o audítoroch, audite a dohlade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona c. 431/2002 Z.z. o úctovníctve v znení neskorších predpisov. Audit úctovnej závierky pozostáva z cinností zodpovedného audítora smerujúcich k vyjadreniu nezávislého názoru na auditovanú úctovnú závierku v zmysle zákona c. 423/2015 Z.z. a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA). Ide predovšetkým o :

  • Audit všetkých druhov úctovných závierok zostavených v súlade so zákonom c. 431/2002 Z.z. o úctovníctve v znení neskorších predpisov, t.j. audit riadnych, mimoriadnych a konsolidovaných úctovných závierok
  • Audit súladu údajov uvedených vo výrocných správach s úctovnými závierkami
  • Audit na špeciálne úcely zameraný na komponent kompletného súboru financných výkazov pre všeobecné alebo špecifické použitie, súlad so zmluvnými dojednaniami, financné výkazy v skrátenom rozsahu,
  • Uistovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických financných informácií,
  • Súvisiace služby


  Správa o transparentnosti za rok 2017
azauditing2017.pdf
     

 

 

 

 

 

 

 

 

...