• slovak
 •          
     AUDIT   INFOBOX

  Služby auditu účtovných závierok poskytujeme v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. (účinným od 1.1.2008) O audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Audit účtovnej závierky pozostáva z činností zodpovedného audítora smerujúcich k vyjadreniu nezávislého názoru na auditovanú účtovnú závierku v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA). Ide predovšetkým o :

  • Audit všetkých druhov účtovných závierok zostavených v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, t.j. audit riadnych, mimoriadnych a konsolidovaných účtovných závierok
  • Audit súladu údajov uvedených vo výročných správach s účtovnými závierkami
  • Audit na špeciálne účely zameraný na komponent kompletného súboru finančných výkazov pre všeobecné alebo špecifické použitie, súlad so zmluvnými dojednaniami, finančné výkazy v skrátenom rozsahu,
  • Uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií,
  • Súvisiace služby
    Správa o transparentnosti za rok 2015
  azauditing2015.pdf
       
    Správa o transparentnosti za rok 2014
  azauditing2014.pdf
       
    Správa o transparentnosti za rok 2013
  azauditing2013.pdf
       
    Správa o transparentnosti za rok 2012
  azauditing2012.pdf
       
    Správa o transparentnosti za rok 2011
  azauditing2011.pdf
       
    Správa o transparentnosti za rok 2010
  azauditing2010.pdf
       
    Správa o transparentnosti za rok 2009
  azauditing2009.pdf
       
    Správa o transparentnosti za rok 2008
  azauditing2008.pdf

  ...