• slovak
 •          
     DAŇOVÉ PORADENSTVO   INFOBOX

  Obdobne ako pri službách v oblasti účtovníctva naša ponuka služieb vyplýva z neustále sa vyvíjajúcej legislatívy v oblasti daňových predpisov čo spôsobuje že správne určenie daňových povinností je neustále zložitejšie. V tejto súvislosti naše služby predstavujú najmä :

  • Konzultačné služby pre manažment spoločnosti v oblasti daní a finančného rozhodovania
  • Preverenie účtovných systémov a funkčnosti interného kontrolného systému
  • Poradenstvo pri vedení účtovníctva vo väzbe na daňové predpisy
  • Poradenstvo pri riešení špecifických daňových a účtovných prípadov vyplývajúcich z platnej legislatívy
  • Poradenstvo pri úpravách výsledku hospodárenia vykázaného v účtovnej závierke na základ dane z príjmov právnických osôb a pri zostavovaní daňových priznaní
  • Poradenstvo pri evidencii a správnom uplatňovaní daňových povinností k dani z pridanej hodnoty
  • Zastupovanie klienta v daňovom konaní

  ...