DAŇOVÉ PORADENSTVO   INFOBOX

Obdobne ako pri službách v oblasti úctovníctva naša ponuka služieb vyplýva z neustále sa vyvíjajúcej legislatívy v oblasti danových predpisov co spôsobuje že správne urcenie danových povinností je neustále zložitejšie. V tejto súvislosti naše služby predstavujú najmä :

  • Konzultacné služby pre manažment spolocnosti v oblasti daní a financného rozhodovania
  • Preverenie úctovných systémov a funkcnosti interného kontrolného systému
  • Poradenstvo pri vedení úctovníctva vo väzbe na danové predpisy
  • Poradenstvo pri riešení špecifických danových a úctovných prípadov vyplývajúcich z platnej legislatívy
  • Poradenstvo pri úpravách výsledku hospodárenia vykázaného v úctovnej závierke na základ dane z príjmov právnických osôb a pri zostavovaní danových priznaní
  • Poradenstvo pri evidencii a správnom uplatnovaní danových povinností k dani z pridanej hodnoty
  • Zastupovanie klienta v danovom konaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...